نوشته‌ها

کار عمیق

فعالیت های حرفه ای انجام شده در حالت تمرکز و بدون حواس پرتی که توانایی های شناختی شما را به حداکثر می رساند را کار عمیق می گویند